نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرآیند اجرای حسابرسی عملکرد

دکتر محمد علي باقرپور ولاشاني، مصطفي جهانباني و سميه ظفرزاده
چکیده
پيشرفت هاي تكنولوژيكي، افزايش رقابت و الزام به پاسخگويي در خصوص عملكرد، بقاي سازمان هاي امروزي را در گرو بهبود مستمر عملكرد و افزايش كارايي و اثربخشي قرار داده است. از اين رو، بهره مندي از حسابرسي عملكرد، به عنوان يك ضرورت در سازمانها مطرح شده است.
حسابرسي عملكرد، فرايند سيستماتيك ارزيابي صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي است. اين نوع حسابرسي به بررسي نحوه تخصيص و بكارگيري منابع پرداخته، عملكرد مديريت و كنترل هاي داخلي را ارزيابي نموده و باعث بهبود و ارتقاء كيفيت مديريت و اداره سازمان ها و شركت ها ميشود. با توجه به نقش و اهميت بالاي حسابرسي عملكرد در سازمان ها و شركت ها، اين مقاله قصد دارد ضمن تبيين اهداف و حوزه فعاليت حسابرسي عملكرد از طريق تشريح فرايند كلي اجراي عمليات مربوطه، راهنمائي عملي جهت اجرا و بكارگيري حسابرسي عملكرد ارائه نمايد. بنابراين، نوشتار حاضر شامل مواردي از قبيل تعريف اهداف و حوزه فعاليت حسابرسي عملكرد، مفاهيم صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي و همچنين فرايند كلي اجراي حسابرسي عملكرد (شامل جمع آوري داده ها و ارائه نتايج حسابرسي) مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *