کمیته‌های تخصصی

عطاالله مقبلی

عطاالله مقبلی

مدیر ارشد سابق سازمان حسابرسی
مدرس استانداردهای حسابداری و حسابرسی

رضا حصارزاده

رضا حصارزاده

دکتري حسابداري دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیات علمی و مدیرگروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
فریده محمدی

فريده محمدی

کارشناس ارشد حسابداري
شریک موسسه

وحید خسروی

وحيد خسروی

دانشجوی دکتری حسابداري
شریک، عضو هيات مديره و مدیر عامل