فعالیتهای مرتبط با ايفای مسئولیت های اجتماعی

جهت فرهنگ سازی و توسعه خدمات حرفه­ ای در سطح جامعه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، این موسسه اقدام به ارائه آموزش­های عمومی و تخصصی به منظور ارتقاء سطح دانش فنی و تخصصی و توانمند سازي پرسنل مؤسسه و كاركنان واحد­های مورد رسیدگی از طریق برگزاري دوره ­هاي آموزش تخصصي و كارگاهي، تشكيل كميته های علمي و آموزشي و انجام فعاليت هاي علمي و عملي در حوزه حسابداري و حسابرسي نموده است. همچنين، اين موسسه با انجام تحقيقات و­ انتشار نتايج آن در قالب مقالات علمي در مجلات مختلف داخلي و خارجي تلاش نموده است كه دست آوردهاي علمي و حرفه ‏اي خود را در اختيار ديگران قرار دهد. اميد است تلاش ­هاي مذكور كمكي هرچند كوچك جهت ارتقا و اعتلاي جايگاه حرفه در كشور باشد.