اعضای هیئت مدیره

رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 سید صمد میرحسینی مطلقی رئیس هیئت مدیره
2 وحيد خسروي مدیر عامل
3 بهاره حقيقي طلب عضو هیئت مدیره
4 نوروز علی میر عضو هیئت مدیره
5 سید جمیل خباز سرابی عضو هیئت مدیره
رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 سید صمد میرحسینی مطلقی رئیس هیئت مدیره
2 وحيد خسروي مدیر عامل
3 بهاره حقيقي طلب عضو هیئت مدیره
4 نوروز علی میر عضو هیئت مدیره
5 سید جمیل خباز سرابی عضو هیئت مدیره

شرکا موسسه

رديف نام و نام خانوادگي
1 مجید صفاتی
2 سید صمد میرحسینی مطلق
3 وحید خسروی
4 سید جمیل خباز سرابی
5 نوروز علی میر
6 بهاره حقیقی طلب
7 مرتضی عسگری
8 خسرو واشقانی فراهانی
9 سید خضرا...ولی زاده
10 مرتضی امینی
11 عبدالحسین فرزان
12 محمد پیرهادی
13 فریده محمدی
14 منصور اسدزاده
15 احمد وحیدنیا
16 سیدمحمد بدرطالع
17 محسن تنانی

مدیران موسسه

رديف نام و نام خانوادگي
1 فریدون جعفری
2 مسعود فدائی نائینی
3 محمدرضا آسایی
4 محمد هاتفی هلان
5 محمدعلی صابری منش
6 پروانه خالقی کسبی
7 محسن شیرخوانی

شورای راهبردی

رديف نام و نام خانوادگي
1 مجید صفاتی