اعضای هیئت مدیره

رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 سید صمد میرحسینی مطلقی رئیس هیئت مدیره
2 وحيد خسروي مدیر عامل
3 بهاره حقيقي طلب عضو هیئت مدیره
4 نوروز علی میر عضو هیئت مدیره
رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 سید صمد میرحسینی مطلقی رئیس هیئت مدیره
2 وحيد خسروي مدیر عامل
3 بهاره حقيقي طلب عضو هیئت مدیره
4 نوروز علی میر عضو هیئت مدیره

شرکا و مدیران موسسه

رديف نام و نام خانوادگي
1 مجید صفاتی
3 خسرو واشقانی فراهانی
4 کاظم محمدی
5 سید جمیل خباز سرابی
6 فریده محمدی
7 وحيد خسروي
8 بهاره حقیقی طلب
9 مرتضی عسگری
10 سید خضراله ولی زاده
11 عبدالحسین فرزان
12 حسن منوچهری فرد
13 ایرج جمشیدی فر
14 محمد پیرهادی
15 منصور اسدزاده
17 نوروزعلی میر
18 احمد وحیدنیا
19 سیدمحمد بدرطالع
20 سید صمد میرحسینی مطلق
21 محمدرضا آسیایی
22 محمدباقر پورصالحی
23 مهدی غفوری
24 محسن شیرخانی
25 پروانه خالقی کسبی
26 محمدعلی صابری منش
27 محمد هاتفی هلان
28 محسن تنانی
29 ارسلان اسماعیلی
30 مسعود رضایی
31 فریدون جعفری
32 مسعود فدایی نائینی

شورای راهبردی

رديف نام و نام خانوادگي
1 مجید صفاتی