شرایط کلی افراد واجد شرایط

به طور کلی فرایند سنجش و جذب افراد واجد شرایط به شرح زیر است:

1: سنجش مقدماتی 2: سنجش نهایی
شرایط سنی دانش حرفه ای
عدم اعتیاد به مواد مخدر تسلط به زبان انگلیسی
مدارک تحصیلی داشتن مدارک حرفه ای
معرفی نامه کتبی سابقه کاری مرتبط
قدرت تجزیه تحلیل و سرپرستی تیم
آزمون های روانشناسی و شخصیت شناختی