نرم افزار ثبت اطلاعات رهیافت

نرم افزار کاربردی (Application) رهیافت جهت تسهیل ثبت اطلاعات توسط همکاران محترم در سایت های مربوطه منتشر و قابل بهره

مانـیفست در عرصه حسابداری

تفاوت ديدگاه، تقابل آرا و كثرت نظرات گرچه ممكن است زمينه را براي وفاق و همكاري گروهي فراهم كند اما

آگهی دعوت به همکاری

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران جهت تكميل كادر حرفه اي خود از متقاضيان واجد شرايط كه از