ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده
چکیده
نقش و رویکرد حسابرسی داخلی به طور شگفت انگیزی در طی سال های گذشته تغییر نموده به نحوی که در حال حاضر انتظار می رود حسابرسان داخلی علاوه بر ارزش آفرینی از طریق اطمینان بخشی و مشاوره در مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی به مدیریت در ارزیابی کارایی و اثربخشی عملیاتی، بررسی بازده سرمایه گذاری های مالی و ارائه دانش مربوط به فعالیتهای تجاری کمک نمایند.
انتظار مذکور ایجاب می نماید که نه تنها رویکرد های جدید حسابرسی داخلی (به عنوان مثال حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک) توسط حسابرسان داخلی به کار گرفته شده بلکه دانش و تخصص آن ها در زمینه های گوناگون (از جمله شناسایی و مستند سازی فرآیند های کسب و کار، شناسایی و ارزیابی ریسک ها و تکنولوژی اطلاعات) افزایش یابد. با توجه به این امر و همچنین الزامات موجود مبنی بر بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران، هدف اصلی این مقاله تبیین نقشارزش آفرینی حسابرسی داخلی بویژه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در سازمان ها می باشد. براین اساس ابتدا مبانی نظری و تئوریک مربوطه ارائه و در نهایت مراحل پیاده سازی و اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک تشریح می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *